Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης (BSI KITEMARK)

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης (BSI KITEMARK) με Μονόραφο Δοχείο

Δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταλλική βάση