loader image

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Importeren

Deze website, met inbegrip van elke subsite die toegankelijk is via de startpagina, wordt beheerd door SYMEON KAMPAKAS & CO, haar gelieerde ondernemingen en/of gerelateerde entiteiten (gezamenlijk de “Site”). SYMEON KAMPAKAS & CO. biedt deze Site, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die door deze Site worden aangeboden, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen accepteert die hier worden uiteengezet. DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

SYMEON KAMPAKAS & CO behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Als u de Site blijft gebruiken nadat de wijzigingen zijn geplaatst, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Zolang u deze Gebruiksvoorwaarden naleeft, verleent SYMEON KAMPAKAS & CO u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht op toegang tot en gebruik van de Site.

Geen verplichting

SYMEON KAMPAKAS & CO. is niet verantwoordelijk indien de op deze website beschikbare informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website wordt aangeboden zoals het is. Het wordt uitsluitend verstrekt ter algemene informatie en mag niet worden gebaseerd op of gebruikt als enige basis voor besluitvorming zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico. Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. SYMEON KAMPAKAS & CO behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Website op elk moment te wijzigen, maar is niet verplicht om enige informatie op de Website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan de Site te controleren.

Gebruik van de website

Alle inhoud op deze website, inclusief documenten, tekst, ontwerp, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, downloads, interfaces, code en software, evenals selectie en lay-out (gezamenlijk de “Inhoud”) is het exclusieve eigendom van SYMEON KAMPAKAS & CO, haar licentiegevers of inhoudsproviders en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten; handelsmerk en andere toepasselijke wetten. U mag het materiaal op de Site openen, kopiëren, downloaden en afdrukken voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen wijzigt of verwijdert die voorkomen in het materiaal waartoe u toegang hebt om te kopiëren of af te drukken. Elk ander gebruik van de Inhoud op de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het wijzigen, distribueren, verzenden, renderen, overdragen, publiceren, downloaden, licentiëren, overdragen of verkopen of creëren van afgeleide werken van enig materiaal, informatie, software, producten of diensten verkregen van de Site of het gebruik van de Site voor doeleinden die concurreren met SYMEON KAMPAKAS & CO.; het is uitdrukkelijk verboden. U stemt ermee in om te voldoen aan alle aanvullende beperkingen die op de Site worden weergegeven, aangezien deze van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. SYMEON KAMPAKAS & CO behoudt zich het recht voor om de registratie van een persoon voor deze website te weigeren of te annuleren, om een persoon van deze website te verwijderen of om een persoon te verbieden deze site om welke reden dan ook te gebruiken. SYMEON KABAKAS & CO. of haar licentiegevers of inhoudsleveranciers behouden een volledige en volledige titel op het materiaal dat op de website wordt aangeboden, inclusief alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, en wij verstrekken u dit materiaal onder een licentie die op elk moment naar eigen goeddunken van SYMEON KABAKAS & CO kan worden ingetrokken. Alle inhoud die is afgeleid van leveranciers van SYMEON KAMPAKAS & CO IS HAAR TER BESCHIKKING GESTELD MET EEN SCHRIFTELIJKE LICENTIE OM INHOUD TE GEBRUIKEN.

U mag geen enkel apparaat, programma, algoritme of methodologie of een vergelijkbaar of gelijkwaardig handmatig proces gebruiken om toegang te krijgen tot, te verkrijgen, te kopiëren of te controleren op enig deel van de Website of enige Inhoud of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de Site of de Inhoud te reproduceren of te omzeilen, om materiaal te verkrijgen of te proberen te verwerven; een document of informatie op welke manier dan ook op geen enkele manier opzettelijk beschikbaar wordt gesteld via de Site. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig deel of werking van de Website of enig ander systeem of netwerken die verbonden zijn met de Website of met een server van SYMEON KAMPAKAS & CO. of tot een van de diensten die op de Website worden aangeboden of via hacken, wachtwoord “mining” of andere illegale middelen.

U mag de kwetsbaarheid van de Site of een netwerk dat is verbonden met de Site niet onderzoeken, scannen of testen, noch de beveiligings- of authenticatiemaatregelen op de Site of op een netwerk dat is verbonden met de Site schenden. U mag de zoekopdracht niet ongedaan maken, detecteren of proberen informatie te herleiden naar een andere gebruiker of bezoeker van de Website of een andere klant van SYMEON KAMPAKAS & CO, inclusief een SYMEON KAMPAKAS & CO-account dat geen eigendom is van u, met betrekking tot de bron ervan of om de website of enige dienst of informatie die beschikbaar wordt gesteld of aangeboden door of via de Website te exploiteren; op elke manier waarbij het doel is om informatie openbaar te maken, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijke informatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals verstrekt door de Website.

U gaat ermee akkoord dat u geen actie zult ondernemen die een buitensporige of onevenredig grote belasting vormt voor de infrastructuur van het systeem of de netwerken van de Website of SYMEON KAMPAKAS & CO. of voor systemen of netwerken die zijn verbonden met de Website of met SYMEON KAMPAKAS & CO U stemt ermee in geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de Site of enige transactie op de Site of enig ander gebruik van de Site te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen kopteksten rondbazuinen of anderszins identificatoren manipuleren met als doel de oorsprong te verbergen van enig bericht of verzending die u naar SYMEON KAMPAKAS & CO stuurt in of via de Website of enige dienst die op of via de Website wordt aangeboden. U mag niet doen alsof u iemand anders bent of vertegenwoordigt, of een andere persoon of entiteit imiteren.

U mag de Site of enige Inhoud niet gebruiken voor enig doel dat illegaal of verboden is door deze Gebruiksvoorwaarden of om de uitvoering te vragen van enige illegale activiteit of andere activiteit die de rechten van SYMEON KAMPAKAS & CO of anderen schendt.

U mag de contactgegevens op de Website niet gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden, waaronder marketing. U mag geen materiaal of software gebruiken die bedoeld is om de goede werking van de Site te beschadigen of te verstoren of om in het geheim een systeem, gegevens of persoonlijk identificeerbare informatie van de Site te controleren. U stemt ermee in de Site op geen enkele manier te onderbreken of te proberen stop te zetten. SYMEON KAMPAKAS & CO. behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de toegang tot of het gebruik van de Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beperken of te beëindigen. De beëindiging van uw toegang of gebruik impliceert geen verklaring van afstand of heeft geen invloed op enig ander recht of vrijstelling waarop SYMEON KAMPAKAS & CO recht kan hebben, hetzij door de wet of in de rechtbank.

Merken

De handelsmerken, logo’s en dienstmerken die op deze website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van SYMEON KAMPAKAS & CO, gelieerde ondernemingen, licentiehouders of inhoudsproviders of andere derden. Al deze handelsmerken, logo’s en servicemerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Niets op deze website mag worden opgevat als het verstrekken, afsluiten of een licentie of recht om een handelsmerk, logo of servicemerk dat op de Site wordt weergegeven te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, tenzij hierin anders wordt beschreven. SYMEON KAMPAKAS & CO. behoudt zich het recht voor om alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de website en de inhoud ervan zijn verleend, te doen onverlet.

Materiaal verstrekt door de gebruiker

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat u via de Site indient, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrechten voor dergelijk materiaal. U mag geen inhoud uploaden, distribueren of anderszins plaatsen via deze site die (i) vertrouwelijk, privé, vals, frauduleus, lasterlijk, obsceen, bedreigend, agressief voor intellectuele eigendomsrechten, illegaal of anderszins ontoelaatbaar is; (ii) een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, de rechten van een partij schendt, of anderszins aansprakelijkheid creëert of een wet schendt, of (iii) softwarevirussen, politieke campagnes, bulkmailings of enige vorm van “spam” kan bevatten. U mag geen vals e-mailadres of andere identificerende informatie gebruiken, u vervalst een persoon of entiteit of misleidt anderszins op enigerlei wijze met betrekking tot de oorsprong van enige inhoud. U mag geen commerciële inhoud uploaden naar de Website.

Als u materiaal indient en tenzij wij anders vertegenwoordigen, verleent u SYMEON KAMPAKAS & CO en haar gelieerde ondernemingen een onbeperkt, niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig secundair recht om het te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, om dergelijk materiaal wereldwijd te verspreiden en weer te geven op elk medium. U gaat er ook mee akkoord dat SYMEON KABAKAS & CO vrij is om alle ideeën, concepten of knowhow te gebruiken die u of de personen die namens u handelen aan SYMEON KABAKAS AND CO verstrekken. U verleent SYMEON KAMPAKAS & CO. het recht om de naam die u indient te gebruiken in verband met bepaald materiaal, indien zij dat willen. Alle persoonlijke informatie die via deze Site wordt verstrekt, wordt behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van de Website. U behandelt en garandeert dat u alle rechten op de inhoud die u plaatst bezit of anderszins beheert, dat de inhoud juist is, dat het gebruik van de inhoud die u verstrekt geen enkele bepaling hiervan schendt en geen schade toeneemt aan een persoon of entiteit. en dat u SYMEON KAMPAKAS & CO vrijwaart voor alle claims die voortvloeien uit de inhoud die u verstrekt.

De foto’s van de producten zijn indicatief. SYMEON KAMPAKAS & CO is niet verplicht om materiaal dat beschikbaar is op deze website te publiceren, verzenden, verzenden, distribueren of anderszins te verstrekken, inclusief het materiaal dat u ons verstrekt, dus we hebben het absolute recht om materiaal van de website naar eigen goeddunken op elk gewenst moment te verwijderen.

Links van derden

Deze website kan links bevatten naar andere websites, waarvan sommige worden beheerd door SYMEON KAMPAKAS & CO en andere beheerd door derden. Deze links worden aangeboden voor uw gemak en als een extra manier om toegang te krijgen tot de informatie die erin is opgenomen. SYMEON KAMPAKAS & CO. IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN DEZE OF ANDERE WEBSITES OF PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DEZE OF ANDERE WEBSITES KUNNEN WORDEN AANGEBODEN. Links van deze website naar enige andere website betekenen niet dat SYMEON KAMPAKAS & CO deze website goedkeurt, valideert of aanbeveelt. Op uw gebruik van de gelinkte websites kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. SYMEON KAMPAKAS & CO. is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen, schade of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van gelinkte websites.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord SYMEON KAMPAKAS & CO en hun werknemers, directeuren, agenten, aannemers, agenten, agenten, agenten, dienstverleners, onderaannemers en leveranciers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheden, kosten, schade en uitgaven redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten opgelopen of gemaakt door het gebruik van de Site en elke schending van deze Voorwaarden. Gebruiken. Als u technische storingen veroorzaakt aan de Site of de systemen die de Site naar u of anderen verzenden, gaat u ermee akkoord aansprakelijk te zijn voor alle verliezen, aansprakelijkheden, indirecte kosten, schade en uitgaven, inclusief redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten, die voortvloeien uit of uit een dergelijke beëindiging. SYMEON KAMPAKAS & CO. behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, exclusieve verdediging en controle uit te voeren over elke zaak die onderworpen is aan compensatie door u en in dit geval gaat u ermee akkoord om samen te werken met SYMEON KAMPAKAS & CO. bij het verdedigen van deze kwestie.

Jurisdictie

De wetten van Griekenland en de Europese Unie zijn van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Website en u gaat onherroepelijk akkoord met de jurisdictie van de rechtbanken in Griekenland voor elke actie die voortvloeit uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden. SYMEON KAMPAKAS & CO erkent dat u toegang hebt tot deze website vanuit landen met elk rechtsgebied ter wereld, maar we hebben geen praktische mogelijkheid om dergelijke toegang te voorkomen. Deze website is ontworpen om te voldoen aan de wetten van Griekenland en de Europese Unie. Als enig materiaal op deze website of uw gebruik van de website in strijd is met de wetten van de plaats waar u zich bevindt wanneer u deze bezoekt, is de website niet voor u bedoeld en vragen wij u de website niet te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor het informeren en naleven van de wetten van uw land van jurisdictie.

Wijzigingen in de Voorwaarden

SYMEON KAMPAKAS & CO kan elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving toevoegen, wijzigen of verwijderen. Alle wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden of voorwaarden die op deze website worden geplaatst, zijn van kracht zodra ze zijn gepubliceerd. Door deze website te blijven gebruiken nadat eventuele wijzigingen zijn geplaatst, geeft u aan dat u deze wijzigingen accepteert. SYMEON KAMPAKAS & CO kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid enige andere inhoud die op deze website is geplaatst, toevoegen, wijzigen, stopzetten, verwijderen of opschorten, met inbegrip van de functies en specificaties van de producten die op de Website worden beschreven of afgebeeld, tijdelijk of permanent.

Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst en alle beleidslijnen of werkingsregels die op deze website worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en SYMEON KAMPAKAS & CO met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle eerdere of huidige kennisgevingen en mondelinge of schriftelijke voorstellen tussen de partijen in dit verband. Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot het gebruik van de Site in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en records die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gemaakt en bewaard. Elke reden die u mogelijk hebt in verband met uw gebruik van deze Site moet worden gestart binnen één (1) jaar na het optreden van de claim of de oorzaak van de actie. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht.

Ander

Voor sommige functies die mogelijk beschikbaar zijn op deze site, is registratie vereist. Door u te registreren en rekening te houden met uw gebruik van de Website, gaat u ermee akkoord om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken. Voor sommige functies op deze website is het gebruik van een wachtwoord vereist. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw wachtwoord. U gaat ermee akkoord dat u aansprakelijk bent voor alle verklaringen en voor handelingen of nalatigheden die voortvloeien uit het gebruik van uw wachtwoord. Als u enige reden hebt om te geloven of op de hoogte te zijn van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord, neem dan onmiddellijk contact op met SYMEON KAMPAKAS & CO. SYMEON KAMPAKAS & CO mag ervan uitgaan dat alle communicatie die zij ontvangt met uw wachtwoord door u is gedaan, tenzij zij een andere melding ontvangt.

Als een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, worden die bepalingen beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is en worden ze vervangen door een geldige bepaling die de bedoeling van deze Gebruiksvoorwaarden het beste integreert, zodat deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht en van kracht blijven. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en SYMEON KAMPAKAS & CO met betrekking tot het gebruik van de Website en alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of overeenkomsten die eerder bestonden tussen u en SYMEON KAMPAKAS & CO in verband met dergelijk gebruik worden vervangen en geannuleerd. Behoudens zoals bepaald in een koopovereenkomst die u sluit met SYMEON KAMPAKAS & CO, aanvaardt SYMEON KAMPAKAS & CO geen tegengestelde aanbiedingen/voorstellen in deze Gebruiksvoorwaarden en worden al deze aanbiedingen/voorstellen categorisch afgewezen. Het nalaten van SYMEON KAMPAKAS & CO. om aan te dringen op de strikte uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden of deze af te dwingen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand door SYMEON KAMPAKAS & CO. in enige bepaling of enig recht dat deze Gebruiksvoorwaarden moet afdwingen en geen enkel gedrag tussen OTE KAMPAKAS EN CO OA EN U OF EEN ANDERE PARTIJ ZAL WORDEN GEACHT ENIGE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE WIJZIGEN. Deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geanalyseerd of geïnterpreteerd om rechten of rechtsmiddelen aan derden te verlenen.

Pin It on Pinterest

Share This